Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 – Gemeente Den Haag

Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 (SoZa)

 

Aanleiding en doel van het ontwerpbestemmingsplan

Eind 2016 is het pand Anna van Hannoverstraat 4, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa), verkocht. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om mee te werken aan herontwikkeling van de kavel.
De herontwikkeling van de kavel past niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan Bezuidenhout, maar geeft wel invulling aan de visie op het Central Innovation District Den Haag. Zodoende is het nodig een nieuw juridisch planologisch kader vast te stellen. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

Het bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 voorziet in een actueel juridisch planologisch kader waarmee de realisatie van een programma van maximaal 135.000 m2 bvo, bestaande uit een mix van functies, waaronder wonen (1.000 tot 1.200 woningen), kantoren, detailhandel, horeca en voorzieningen, stallingsruimten voor fietsen en parkeren van (deel-) auto's, wordt mogelijk gemaakt. Om tot een zorgvuldige afweging van de milieueffecten te komen is een milieueffectrapport opgesteld.

Milieueffectrapport (MER)
Gezien de omvang van de plannen, de locatie en de potentiële effecten is besloten tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure. De milieueffectrapportage Anna van Hannoverstraat 4 heeft als doel het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over de realisatie van de ontwikkeling op het perceel Anna van Hannoverstraat 4 te geven. Over het milieueffectrapport wordt advies gevraagd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.
Het milieueffectrapport en de bijbehorende bijlagen zijn als bijlage bij de toelichting opgenomen van het ontwerpbestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 wordt tegelijkertijd met het milieueffectenrapport en met alle daarbij behorende stukken voor eenieder met ingang van 16 maart tot en met 26 april 2023 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt op:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0366GAnnaHan-40ON;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

 

Zienswijzen

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, datum, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag.

Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 06-24727368. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.
Alle zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport worden openbaar gemaakt en aan de Commissie voor de m.e.r. beschikbaar gesteld.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, dan kunt u dat in een aparte brief aangeven bij uw zienswijze. De zienswijze zelf kunt u dan anoniem, dus zonder persoonlijke gegevens, bijvoegen.

 

Informatiebijeenkomst

Donderdag 30 maart 2023 van 19:00 uur tot 22:00 uur wordt voor het ontwerpbestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 en het milieueffectrapport een informatiebijeenkomst gehouden in The Hague Tech, Wilhelmina van Pruisenweg 35, Den Haag.

 

Wil je iets kwijt, mail dan uiterlijk 17 april naar bestuur@bewonersvoorburgnoord.nl